Kategori: İcra Hukuku

İcra İflas Soru Cevap


1. Ticari defterler itirazın kaldırılmasında kullanılabilecek belgelerden sayılır mı?

Ticari defterler itirazın kaldırılmasında kullanılabilecek belgelerden sayılmaz.
İtirazın kesin kaldırılmasında alacaklı ve borçlunun kullanabilecekleri belgeler İcra ve İflas Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Alacaklı ve borçlu ancak İcra ve İflas Kanunu 68. maddenin birinci fıkrasında sayılan belgeler mevcutsa itirazın kesin kaldırılmasını isteyebilir. Bu belgeler ise şunlardır:

 1. İmzası ikrar edilmiş senet
 2. İmzası noterlikçe onaylanmış senet
 3. Resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dahilinde usulüne uygun verdikleri belgeler
 4. Resmi makamlar önünde borç ikrarını içeren belgeler
 5. Kredi kurumlarının düzenledikleri belgeler

Altında imza bulunmayan, delil başlangıcı niteliğindeki belgeler, faturalar, cari hesap özetleri, fotokopi veya fakslar senet değildir. Ticari defterler de faturalar ve cari hesap özetleri gibi ticari kayıtlardır. Bu belgeler borçlu tarafından ikrar edilmiş senet niteliğinde olmadıkları için itirazın kaldırılmasında belge olarak kullanılmazlar. Bu gibi durumlarda itirazın kaldırılması yerine itirazın iptali yoluna gidilmesi yerinde olacaktır.

2. İİK m. 72’de düzenlenen istirdat davası ile genel hükümlere göre açılan sebepsiz zenginleşme davasını karşılaştırılması

İstirdat davası borçlu bakımından bir eda davasıdır ve maddi hukuk açısından sebepsiz zenginleşmeyle önemli benzerlikler bulundurur. İstirdat davasını sebepsiz zenginleşme davasından ayıran hususlar şunlardır:

• Borçlu, borçlu olmadığı parayı takip sırasında ödemek zorunda kalırsa İİK’da düzenlenen istirdat davasını açabilecektir. Eğer takip henüz kesinleşmeden ödeme yapılır ise, bu durumda ödeme cebri icra tehdidi altında yapılmadığı için istirdat davası açılamayacaktır. Fakat bu tür durumlarda şartları da gerçekleşir ise TBK m.78’de yer alan sebepsiz zenginleşme davası açılabilecektir.

• İstirdat davasında hak düşürücü süre öngörülmüşken, sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı bulunmaktadır.

• İstirdat davası bir yıllık hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Bu sürenin aşılması durumunda TBK m.78’e göre sebepsiz zenginleşme davası açılıp/açılmayacağı tartışma konusudur.
• Sebepsiz zenginleşme davasında ‘iyi niyet’ değerlendirmesi önemli iken, istirdat davasında bu değerlendirme yapılmaz.

• Her iki dava da asliye hukuk mahkemesinde açılmasına rağmen, istirdat davasında icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi veya davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili iken, Sebepsiz zenginleşme davasında davacının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

3. İcra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolu nasıl düzenlenmiştir.

7251 sayılı Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda yapılan değişiklikler icra mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarında nasıl bir değişiklik meydana getirdikleri:

5311 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlamasından itibaren icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir. İİK m. 363’te istinaf kanun yoluna başvurulamayan kararlar açıkça düzenlenmiştir. Geri kalan kararlar için ise belirlenen maddi miktarın üstünde kalmak kaydıyla istinaf kanun yoluna gidilebilir. (2020 için bu maddi miktar sınırı, 12.600.00 TL’dir.)

Bölge adliye mahkemelerinden verilen kararlara karşı ancak belirtilen maddi miktarın üstünde kalmak kaydıyla temyiz yoluna başvurulabilmesi kabul edilmiştir. (2020 için bu maddi miktar sınırı 72.070.00 TL’dir.) Başvuru süresi ise, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür.

7251 sayılı kanunun 50. Maddesi uyarınca İİK’nın 258. maddesinde yapılan değişiklikle; daha önce ihtiyati haciz kararına karşı sadece alacaklı taraf istinaf kanun yoluna başvurabilirken değişiklikle yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilen taraf da istinaf kanun yoluna başvurabilmektedir. Bu değişiklik ile artık her iki taraf da ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ihtiyati haciz kararına karşı istinaf yoluna gidilebilir.

İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenen hacizli taşınır malların ve hacizli taşınmaz malların paraya çevrilmesi arasındaki üç farkı:

1. Hacizli taşınır mallar kural olarak hacizli taşınmaz mallar gibi açık artırma yolu ile satılır. Ancak taşınmaz mallardan farklı olarak taşınır malların, bazı koşulların gerçekleşmesi halinde pazarlık yoluyla satışı da mümkündür. Yani taşınırlar, kural olarak açık artırma yolu ile satılmalarına rağmen, kanun istisnai olarak pazarlık yolu ile satışa da izin vermiştir. Pazarlık yolu ile satış peşin para ve borçlar hukuku hükümlerine göre yapılır; mülkiyet malın teslimi ile alıcıya geçer. İcra memuru, pazarlık satışını ilan edebilmekte ve uygun fiyat bulmazsa, ikinci bir pazarlık satışı imkanını değerlendirebilmektedir. Ancak icra müdürünün pazarlık suretiyle satış yapabilme yetkisinin olabilmesi için İcra ve İflas Kanunu m.119’daki sınırlı olarak sayılan hallerden biri olması gerekir.

Taşınmazlar bakımından ise taşınırlarda olduğu gibi pazarlık yolu ile satış mümkün değildir. Bununla birlikte pazarlık yolu ile satış, taşınmazlar bakımından da düşünülmelidir. İflasta (m. 241/1) ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda (m. 309/e) alacaklılar karar verirse, taşınmazların da pazarlıkla satın alınabilmesi mümkündür.

2. Hacizli taşınmaz malların satılmasında hacizli taşınır mallardan bir başka farkı ise, açık artırmaya hazırlık evresinin üç aşamadan gerçekleşmesidir. Bu hazırlık işlemleri; artırma ilanı, artırma şartnamesi ve mükellefiyetler listesinin düzenlenmesidir. Taşınır mallarda ise artırma ilanı ve artırma şartnamesi vardır. Mükellefiyet belgesi yoktur.

Mükellefiyet belgesi, İİK m. 128’de düzenlemiştir. Mükellefiyetler listesi, taşınmazın sorumlu olduğu ayni hakların ve kuvvetlendirilmiş şahsi hakların açıklanmasına hizmet eder. Mükellefiyet kapsamına ipotekler, ipotekli borç senetleri, irad senetleri, her türlü irtifak ve intifa hakları ve tapu kütüğüne şerh edilen kişisel haklar; örneğin satış vaadi sözleşmeleri, önalım, geri alım, alım hakları, kira sözleşmeleri girmektedir. Yani taşınmaz üzerindeki ayni haklar ile tapuya şerh edilerek kuvvetlendirilmiş kişisel hakları içine almaktadır. Taşınmaz üstünde bir mükellefiyet söz konusu değilse bu durumda mükellefiyet listesinin düzenlenmesine de gerek yoktur. Bu kapsamda mükellefiyetler listesinin iki işlevi vardır. İlk olarak mükellefiyetler listesi, artırma şartnamesinde taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin gösterilebilmesi için hazırlanır. Mükellefiyetler listesi, artırma şartnamesinin bir cüz’üdür ve tapu sicili hükmündedir. Mükellefiyet listesinin bir diğer işlevi ise, satış bedelinin paylaştırma şeklini gösteren bir sıra cetveli niteliğinde olmasıdır. Alıcı sadece mükellefiyetler listesinde yazılı mükellefiyetlerle taşınmazı iktisap etmiş sayılır, tapu sicilinde kayıtlı olup listede gösterilmeyen mükellefiyetler alıcıya karşı ileri sürülemez.

3. Hacizli taşınır malların hacizli taşınmaz mallardan bir diğer farkı ise, teminat yatırma zorunluluğu ile ilgilidir. Taşınır malların paraya çevrilmesinde artırmaya katılmak isteyen alıcıların teminat yatırma zorunluluğu yoktur. Kanun taşınır artırmasında sadece elektronik ortamda teklif verenler için teminat gösterilmesi zorunluluğunu öngörmektedir (m. 114/4). Taşınmazların paraya çevrilmesinin (m. 124/3) aksine, taşınır malların satımında kanun böyle bir şart öngörmemiştir. Ancak icra memuru satılacak malın niteliği gereği önemli ihalelerde alıcıların belli miktarda teminat yatırma şartını getirebilir.

Taşınmaz mallarda ise teminat yatırılması zorunludur. Taşınmaz malların artırma şartnamesinde, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.

4. Hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi, kesin haczin uygulanmasından itibaren 6 aydır. Ayrıca talepten itibaren 2 ay içinde satış yapılmalıdır. Taşınmaz mallarda ise, satış isteme süresi 1 yıldır. Talepten itibaren 3 ay içinde satış yapılmalıdır.

Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği


Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği aşağıda bulunmaktadır. Söz konusu itiraz dilekçesini ödeme emrinin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine sunmanız ve şikayet davası açmanız gerekmektedir. Şikayet ile itiraz etmediğiniz takdirde ve 10 gün içerisinde borcun ödenmediği takdirde takip kesinleşecek ve malvarlığınıza alacaklının haciz koyma hakkı doğacaktır. İş bu sebeple taraflara gönderilen icra ödeme emirleri dikkate alınmalıdır. Aşağıda belirtilen hallerin olması durumunda 5 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

_________________ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO         : __________ E.

BORCA,İMZAYA VE YETKİYE

İTİRAZ EDEN DAVACI : ____________________(TC NO: _______________)

ADRESİ                        :___________________________________________

DAVALI ALACAKLI       :___________________________________________

ADRESİ                        :___________________________________________

KONU                           : Kambiyo takibine, borca ve yetkiye itirazlarımız hk.

TEBLİĞ TARİHİ           :_________________

AÇIKLAMALAR            :
Esas numarası yukarıda verilen dosyada tarafıma kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. İtirazlarımı Yasal süresi içinde sunmaktayım.

Alacaklı olduğunu iddia eden tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Söz konusu dosyadaki senet üzerindeki imza tarafıma ait değildir. Bu sebeple icra takibine itiraz dilekçesi tarafımca hazırlanmıştır.

Ayrıca senedin asli unsurlarından bir tanesi tanzim tarihidir. Takibe dayalı senette tanzim tarihi bulunmamaktadır. Bu sebeple kambiyo vasfını taşımamaktadır.  İcra takibi itiraz dilekçesi içerisinde bahsetmem gereken diğer bir husus ise yetkiye aittir.

Söz konusu senette belirtilen adres Adana ili olmasına rağmen takip İstanbul Adalet Sarayı’nda açılmıştır. yetkili icra dairesi Adana icra daireleridir.

Talep ve Sonuç : Açıklanan nedenlerle; icra dosyası itiraz dilekçesi içeriğinde belirtilen sebeplerle öncelikle;

 • takibin durdurulmasına,
 • kombiyo senedine dayanmayan ödeme emrinin ve takibin iptaline,
 • yetki itirazının kabulüne
 • haksiz takip nedeniyle alacaklı aleyhine %20 tazminat ödemesine karar verilmesini

saygılarımla arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN
______________

Ek :Kimlik Fotokopisi

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip Nedir?

Kambiyo senedi; poliçe, bono (emre muharrer senet) ve çektir. Elinde kambiyo senedi bulunan alacaklının, icra takip işlemini başlatırken kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatması ilamsız takibe nazaran daha çok yararlıdır. Bunun sebebikambiyo senetlerine özgü takip içersinde icranın durdurulması ve itirazı işlemleri ilamsız takibe nazaran çok daha zordur.

Kambiyo Senetlerinde Borca İtiraz

Kambiyo senedine itiraz edebilmek için şu şartlardan en az biri olması gerekmektedir;

 1. İmzaya İtiraz
 2. Borca İtiraz
 3. Yetkiye İtiraz

Söz konusu itiraz sebepleri bulunuyorsa icra itiraz dilekçesi İcra Hukuk Mahkeme’sine sunulmaktadır. Bu itiraz Şikayet türünde bir itirazdır. Bu şikayetin icra hukuk mahkemesi yerine icra dairesine yapılması durumunda söz konusu itiraz kabul edilmeyecek dosya kesinleşecektir. Bu hallerde ek bir itiraz süresi verilmemektedir.

Kambiyo Senetlerinde Yetki

Kambiyo senetlerinde borca itiraz dilekçesi sunulması gereken yetkili mahkeme icra takibinin yapıldığı icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesidir. Borçlu, yetki itirazında yetkili icra dairesinin hangisi olduğunu bildirmelidir. Bildirmediği halde yetki itirazı yapılmamış sayılacaktır. Borca itiraz dilekçesi içeriğinde gerekli itirazları belirtmek zorundadır. Görüleceği üzere kambiyo senedine itiraz aslında bir borca itiraz davası gibidir. Yetkili Mahkeme tarafından incelenmektedir.
21. Madde'ye Göre Tebligat Talebi Örneği

21. Madde’ye Göre Tebligat Talebi Örneği


21. Madde’ye Göre Tebligat Talebi Örneği aşağıda bulunmaktadır. Öncesinde bu husus ile ilgili açıklayıcı bilgile bulunmaktadır.

21. Maddeye Göre Tebligat

21. Madde’ye göre tebligat, Tebligat Kanunu’na göre sistemdeki mernis adresinden taşınmış ve adresine tebligat gerçekleştirilemeyen kişiye Tebligat Kanunu 21/2. madde uyarınca tebligat yapılmasıdır. Mernis adresi kişinin e-devlet’e kayıtlı adresidir. Bu tebligat, kişi adreste bulunmasa bile apartman girişine ihbar yapıştırılarak ve gönderilen belgenin mahalle muhtarına bırakılarak tebliğ edilmiş sayılmasıdır.

21. Maddeye Göre Tebligat Şartları

Tebligat Kanunu 21. Madde 2. fıkraya göre tebligat yapmak için;
 • Tebliğ yapılacak kişinin (borçlunun) kayıtlı bir mernis adresi olması,
 • Bilinen adreslerine ulaşılamaması,
 • Mernis adresine gönderilen tebligatın taşınma veya tanınmama sebepleri ile bila iade dönmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki şartların oluşması halinde aşağıda sunduğumuz talep dilekçesi ile icra müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. İcra Müdürlüğü bu başvuru neticesinde 21. maddeye göre tebligat zarfı ile borçluya tebligatı göndermektedir. Gönderilen zarfın 21. maddeye göre tebligat kurallarına uymaması ve normal bir zarf ile gönderilmesi halinde gönderilen tebligat usulsüz tebligat olmuş olmaktadır.

Usulsüz Tebligat

Usulsüz tebligat, bir tarafa yapılan tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmamasıdır. Usulsüz tebligatın müeyyidesi tebligatın geçersizliğidir. Yani icra takibinde gönderilen tebligatın usulsüz olması halinde borçlu süresiz olarak şikayet yolu açık olmak üzre ödeme-icra emrini veya kıymet takdir raporu vb tebligatları icra takibini öğrendiği tarihte tebliğ etmiş sayılacaktır.
Bu halde şikayet yolu ile icra takibini en başına geri getirebilecektir. Koyulan hacizler fek edilecektir.

21. Madde’ye Göre Mernis Adresine Tebligat Talebi Örneği

_________________ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No                      : __________ E.

BORCA İTİRAZ EDEN : ____________________(TC NO: _______________)

ADRESİ                        :___________________________________________

ALACAKLI                    :___________________________________________

ADRESİ                        :___________________________________________

KONU                   :Borçlunun adresine gönderilen ve bilâ dönen tebligat sebebiyle borçlunun mernis adresine  TK 21/2. maddeye göre tebligat talebi hk.

AÇIKLAMALAR            :

Esas numarası yukarıda verilen dosyada davalı tarafa ödeme emri/icra emri tebliğe çıkartılmıştır. Ancak tebligat borçlunun adresten taşındığı gerekçesi ile bilâ dönmüş ve borçluya tebligat yapılamamıştır. Borçlunun mernis adresinin sistemden kontrol edilerek bilâ dönen tebligat adresi ile aynı olması halinde borçluya Tebligat Kanunu 21/2. Maddeye göre tebligat çıkarılmasını talep etmekteyiz.

Bila dönen tebligat adresinin borçlunun mernis adresi ile aynı olmaması durumunda öncelikle borçlunun mernis adresine tebligat gönderilmesini talep ederiz.

Talep ve Sonuç : Açıklanan nedenlerle;borçlunun mernis adresinin sistemden araştırılmasına ve tebliğ adresinin bilâ dönen tebligat adresi ile aynı olması halinde borçluya Tebligat Kanunu Madde 21/2 uyarınca tebligat gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

TALEP EDEN ALACAKLI

_____________________

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği


İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği aşağıda bulunmaktadır. Söz konusu itiraz dilekçesini ödeme emrinin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine sunmanız gerekmektedir. İtiraz etmediğiniz takdirde takip kesinleşecek ve alacaklının malvarlığınıza haciz koyma hakkı doğacaktır. İş bu sebeple taraflara gönderilen icra ödeme emirleri dikkate alınmalı ve haksız bir takip olması durumunda 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir.

İcra İnkar Tazminatı

İtiraz ederken dikkat edilecek diğer bir husus ise haksız yere yapılan itirazlarda %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedileceğidir. Bu sebeple alacaklı olduğunu iddia eden tarafa ilamsız takipte bahsedilen miktar kadar likit bir borcunuz bulunmakta ise haksız yere yapacağınız itiraz borcunuzu %20 oranında arttıracak ve ek olarak mahkeme masrafları ve yargılama giderleri de tarafınıza yüklenecektir.

Gecikmiş İtiraz

İtirazınızın 7 günlük süresini elinizde olmayan ve hastalık, yangın vb.haklı bir sebep ile geçirmiş iseniz gecikmiş itiraz müessesesi ile itirazını yapabilme hakkınız bulunmaktadır.

Gecikmiş itiraz yoluna engelin kalkmasından itibaren üç gün içinde ve paraya çevirme işlemi bitinceye kadar başvurabilirsiniz.

Süresinde itiraz edememeniz halinde hakkınızı genel yetkili mahkemelerde açılan menfi tespit davası ile ileri sürebilirsiniz

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

_________________ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No                      : __________ E.

BORCA İTİRAZ EDEN : ____________________(TC NO: _______________)

ADRESİ                        :___________________________________________

ALACAKLI                    :___________________________________________

ADRESİ                        :___________________________________________

KONU                           : Ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itirazımız hakkında.

TEBLİĞ TARİHİ           :_________________

AÇIKLAMALAR            :
Esas numarası yukarıda verilen dosyada tarafıma ilamsız takip yolu ile icra takibi yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. İtirazlarımı Yasal süresi içinde sunmaktayım.

Alacaklı olduğunu iddia eden tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Takibe konu edilen alacak likit bir alacak değildir. İş bu sebeple söz konusu alacak yargılamayı gerektirmektedir. Ancak alacaklı olduğunu iddia eden taraf haksız bir şekilde ilamsız yola icra takibi başlatmıştır.

Talep ve Sonuç : Açıklanan nedenlerle; ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itiraz eder, açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

BORCA İTİRAZ EDEN
______________

Ek :Kimlik Fotokopisi