Ticari İşletme Hukuki İşlemler


Ticari işletmelerin devir ve rehin işlemleri hukuki işlemlerdir.

İşletme Devri

  • Devir işlemlerinde;
  • Devir sözleşmesi,
  • Tasarruf işlemleri,
  • Alacaklılara ihbar,

Ticaret siciline tescil ve ilan yapılır. İşletme malvarlığının el değiştirmesi olan devir, borç ve alacaklarla işletmenin devredilmesidir. Devreden kişi 2 yıl boyunca borçlardan sorumludur. 1 yıl boyunca da iflasa tabi olabilir. Devreden kişi devrettiği firman alanında rekabet edemez. İşletmeyi devredenin ve devralanın sorumlulukları vardır. Taraflar isterse Borçtan Sorumsuzluk anlaşması yapabilir.

İşletme Rehni

Ticari işletmenin rehninde rehin hükümleri Ticari İşletme Rehni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Borcun yerine getirilmemesi durumunda taşınır taşınmaz mal veya hak güvencesine rehin hakkı denilmektedir. Rehin verenler tacir ve esnaflar olup rehin alanlar ise kooperatifler, bankalar ve kredili satış yapan müesseselerdir.

  • Rehin verecek kişi ticaret siciline kayıtlı işletme sahibidir.
  • Rehin sözleşmesi noter huzurunda hazırlanır ve onaylatılır.
  • Sözleşme 10 gün içinde ticaret siciline tescil edilir.
  • Tescil edilmezse rehini alan kişi hak iddia edemez.
  • Ticaret unvanı, işletme adı, menkul işletme tesisatı ve patent, marka gibi haklar rehine dahildir.
  • Gayrimenkuller, müşteri çevresi ve kiracılık hakkı gibi unsurlar rehine dahil değildir.